Общи условия

1 .ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи условия целят изясняване отношенията, сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за електронната търговия, между „МИНА-ЕЛИТ“ ООД , наричано за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.choc-o-la.com. С натискане на бутона „Вход“/“Регистрация“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА
  Информация на доставчика, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1. Наименование: „МИНА-ЕЛИТ“ ООД
ЕИК: 107546818
България, гр. Габрово, п.к. 5300, бул./ул. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ № 9
Телефон: + 359 878 598140
Имейл: shop@chocoshop-bg.com
Уебсайт: www.choc-o-la.com

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. „МИНА-ЕЛИТ“ ООД e собственик на електронен магазин (платформа) с интернет адрес: www.choc-o-la.com, който има за цел да предостави  пряка връзка между потребители и производители. Чрез платформата Ползвателите могат да сключват споразумения /договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки. През сайта на Доставчика, Ползвателите могат също така да:
3.2. се регистрират и създават на собствен потребителски профил за преглеждане, закупуване, проследяване на статуса на направени поръчки, следене на информация за вече доставени поръчки;
3.3. да осъществяват контакт по електронен път свързани със сключването на договорни отношения с Доставчика чрез страницата www.choc-o-la.com;
3.4. да извършват поръчка без регистрация / създаване на потребителски профил
3.5. да се информират за продуктите, характеристиките им, цените и начина за тяхната доставка;
3.6. да се осведомяват за правата си, произтичащи от Закона за защита на потребителите и Закона за електронна търговия, чрез страницата на Доставчика.

 1. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел. (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, е-mail адресkzld@government.bg,kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

4.2.Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл.“ Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

5.1. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и доставката на стоките, съобразно съобразени с потребителското и търговското право.
5.2.Ползвателите сключват споразумение за осъществяване на покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика, достъпен на интернет адреса му www.choc-o-la.com, или друго средство за комуникация от разстояние.
5.3. Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на продукти, Доставчикът е длъжен да достави стоките на Ползвателя, които той е пожелал чрез сайта www.choc-o-la.com.
5.4. Ползвателя е длъжен да заплати на Доставчика парично възнаграждение за доставените стоки към съответния търговец при доставката им, по реда и условията, описани в настоящите Общи условия, както и стойността на доставката направена от“МИНА-ЕЛИТ“ ООД .
5.5. Доставчикът се задължава да достави всички избрани от Ползвателя стоки в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронния магазин.
5.6. Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
5.7. Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.
5.8. Потребителя приема да обезщети Доставчика, както и всички лица за всички вреди и/или пропуснати ползи, включително разходи за адвокатски хонорари, настъпили вследствие на искове от или платени обезщетения на трети лица във връзка с всякаква информация, които Потребителят е използвал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез електронния магазин в нарушение на закона, настоящите Общи условия.

 1. ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН

6.1. За да може да използва услугите на www.choc-o-la.com при осъществяване на споразумения за покупка на стоки, Ползвателят трябва да използва своите име и парола за достъп до профила си, освен ако изрично не пожелае да заяви стоки по друг начин (по e-mail, телефон, чрез съобщение през социалните мрежи) или да направи електронна поръчка без регистрация.
6.2. При желание за създаване на собствен потребителски профил в сайта на ДОСТАВЧИКА, чрез попълване на формуляр за регистриране на профила по електронен път, Ползвателя сам определя името и паролата, с които да регистрира своя клиентски профил.
6.3. Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва още при попълването на своя клиентски профил. Това става чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“.
6.4. Доставчикът от своя страна се задължава да потвърди успешното създаване на потребителски профил на Ползвателя, като изпрати потвърждение по електронен път, на посочения при регистрацията / поръчката електронен адрес, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя.
6.5. Задължение на Ползвателя е при регистрация да предостави актуални данни, както е задължен сам да ги актуализира, ако настъпи промяна в тях. При неактуални данни, Доставчика не носи отговорност за ненавременно изпълнение на задълженията си доставка и / или неспазване на предварително определения срок на доставка.
6.6. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Ползвателя посочва при регистрацията си като ползвател на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Ползвателя, като форма за контакт между него и Доставчика, е „основен електронен адрес“, по смисъла на общите условия.
Ползвателят е напълно свободен да промени своя основен контактен електронен адрес по всяко време, като същевременно уведомява Доставчика за тази промяна, чрез заявка за промяна.
6.7. При постъпила заявка за промяна на основен електронния адрес, Доставчикът е длъжен да изпрати съобщение за потвърждение на промяната. Съобщението се изпраща до Ползвателя на посочения нов основен електронен адрес, а едва след неговото потвърждение, чрез активирането на линк, изпратен в писмото на Доставчика. Едва след това промяната се приема за валидна.
6.8. С цел гарантиране на сигурността, Доставчикът в най-кратки срокове информира Ползвателя, че е променен Основния електронен адрес за контакт, чрез електронно писмо, адресирано до основния електронен адрес на Ползвателя, преди промяната му съгласно ал. 2.
6.9. Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да използва основния контактен електронен адрес в определени случаи.
7.0. При направена поръчка и / или създаване на потребителски профил, информация като  IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката се съхранява в лог файлове на сървъра на Доставчика.

 1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

7.1. Ползвателите се регистрира и правят заявки на стоки единствено чрез страницата www.choc-o-la.com, за да възникне обстоятелството за сключване на търговски отношения с Доставчика.
7.2. Договорът между Доставчика и Ползвателя са уредени чрез настоящите общи условия, официално публикувани от Доставчика на адрес www.choc-o-la.com
7.3. Ползвателя се идентифицира като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при регистрацията и създаване на личен клиентски профил на Ползвателя и/или при създаване на заявка за стоки.
7.4. Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на регистрация и/или на поръчка от страна Ползвателя в сайта на Доставчика.
7.5. Доставчикът е задължен изрично да уведоми Ползвателя за сключването на това договорно споразумение като изпрати въведената информация до основната електронна поща на Ползвателя. Уведомяването може да се извърши и по телефон.
7.6. Доставчикът се задължава да достави стоките на посочения от Ползвателя адрес, като не носи никаква отговорност, ако предоставените за доставка данни са неверни или заблуждаващи.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

8.1. За да възникне правно отношение между Доставчикът и Ползвателя, осъществяването на договорни споразумения за покупко-продажба на стоки, следва да има следните събития:
8.1.1. Регистрация.
Ползвателят създава свой профил чрез регистрация в Електронен магазин и предоставя необходимите данни за контакт и доставка на Доставчика.
8.1.2. Заявяване на стоки
Заявяването на стоки става чрез влизане в системата за поръчки на Електронен магазин съответно с име и парола за идентифициране.
Избирането на стоките, предлагани от Електронен магазин става чрез добавянето им към списък със стоки за покупка;
8.1.3. Получаване и доставка на стоките
Получаването и доставката на стоките от Ползвателя се извършва чрез предоставяне на данни за доставката, упоменаване на начина и момента на плащане на покупката и потвърждаване на поръчката;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9.1. Правилата в раздел 4 от настоящите общи условия се прилагат от Доставчика спрямо Ползватели, които съгласно личните данни предоставени за сключване на споразумението за покупко-продажба при регистрирането си в www.choc-o-la.com, се приемат като потребители съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, отнасящи се до защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.
9.2. Характеристиките на стоките, които се предлагат от Доставчика, са уточнени в профила на всяка стока, на сайта www.choc-o-la.com.
9.3. Всички цени на стоките са с включени данъци. Сумата е описана на всяка стока на сайта www.choc-o-la.com.
9.4. Стойността на транспортните разходи, не е включена в цената на стоките.
9.5. Плащането се извършва с наложен платеж при доставка.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

10.1. Възможни начини на плащане: наложен платеж.
10.2. Не се съхраняват данни на използваната банкова карта.
10.3. Всички цени са крайни, с включен ДДС.
10.4. „МИНА-ЕЛИТ“ ООД доставя на територията на София – град и на територията на цялата страна.  На територията на страната не се доставят зеленчуци, прясно месо, прясно мляко и  други бързоразвалящи  се продукти.
10.5. След направена поръчка е необходимо е да получите потвърждение на нейната обработка и изпращане по електронен път или по телефон.
10.6. Стойността на доставката на  територията на България, зависи от поръчаното количество и общото тегло на пратката и варира от 4,90 до 20 лв., според тарифата на куриерската фирма.
10.7. Ползвателят има право на преглед на получените продукти, преди да ги заплати/приеме от доставчика.
10.8. При отказ от получаване на продуктите, транспортните разходи са за сметка на Ползвателя, като той се задължава да ги заплати в момента на отказа от приемане на продуктите.
10.9.  Доставките се извършват само в рамките на работната седмица. Поръчка, която е направена в рамките на последния работен ден от седмицата, се извършва в рамките на първия работен ден на следващата седмица.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

11.1. Поради краткия срок на годност, Ползвателя може да упражни правото си на отказ и връщане на  заявените продукти единствено в момента на тяхното получаване, като заплати стойността на транспортните разходи.
11.2. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно тяхното качество се приемат в момента на получаване.
11.3. При отказ на поръчка, заплатена с банкова карта, сумата следва да бъде възстановена по същата карта в 14 дневен срок.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК
 2. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13.1. „МИНА-ЕЛИТ“ ООД има право да променя настоящите общи условия като се задължаваме междувременно да уведомим всички, които имат регистрация в магазина ни.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с „МИНА-ЕЛИТ“ ООД могат да бъдат прекратени в следните случаи:

14.1. Ако една от страните в договора обяви несъстоятелност или ликвидация.
14.2. По взаимно съгласие — само в случай, че то бъде потвърдено в писмен вид;
14.3. Едностранно. Задължително се уведомява с предизвестие всяка от двете страни, при неспазване на задълженията на другата страна;
14.4. Когато при обективно невъзможни обстоятелства, едната или другата от страните не е в състояние да изпълни задълженията си;
14.5. В случай че държавни органи прибягнат до изземване или запечатване на оборудването;
14.6. Ако Ползвателя заличи регистрацията си в сайта на „МИНА-ЕЛИТ“ ООД. Въпреки това, ако има сключени, но неизпълнени споразумения за покупко-продажба, към момента на закриване на регистрацията, те остават в сила и подлежат на изпълнение.
14.7. В случай че бъде упражнено право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. В случай на недействителност на някои от разпоредбите от общите условия, това не може да води до обявяване на целия договор за недействителен.
15.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
15.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
15.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на „МИНА-ЕЛИТ“ ООД.